תוכנית מחקרים

"חינוך כיתה כפרופסיה – אוטונומיה וסמכות מקצועית בחינוך הכיתה: השפעתם של מרכיבים מוסדיים על המדד הפרופסיונלי בעבודתן של מחנכות כיתה
בחינוך היסודי והעל יסודי בישראל"

חוקרת ראשית:

ד”ר איילת בכר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

משך המחקר:

24 חודשים, יוני 2021 – יוני 2023

אוכלוסיית היעד:

בתי ספר יסודיים ותיכוניים בחינוך הממלכתי דובר עברית בישראל

נושא המחקר

מחקר זה בוחן את האוטונומיה והסמכות המקצועית בעבודת חינוך הכיתה. המחקר מתמקד באופנים שבהם מנגנונים מוסדיים מעצבים את הממד הפרופסיונלי בעבודת המחנכות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים באופן פורמאלי ומתוך נקודת מבטן של מנהלות ומחנכות כיתה, העובדות בסביבות כלכליות-חברתיות שונות. בחינה כזו חשובה עבור הבנת הפוטנציאל של העבודה החינוכית הגלומה בתפקיד זה וחשיפת גורמים חברתיים, רגולטוריים ונורמטיביים אשר מאפשרים ומגבילים פוטנציאל זה.

שאלות המחקר: 1). כיצד מחנכות ומנהלות בבתי ספר יסודיים ותיכונים תופסות את הסמכות והאוטונומיה המקצועיות בתפקיד חינוך הכיתה? אילו שינויים חלו בהן בעקבות משבר הקורונה מנקודת מבטן, אם בכלל? 2). מה מאפיין את היחס בין תפיסות המחנכות את הסמכות והאוטונומיה בעבודתן לבין ההגדרות הפורמליות של ממדים אלו במסמכי מדיניות חינוכית? 3). מהם ההבדלים בסמכות ואוטונומיה מקצועיות של מחנכות כיתה בין מסגרות החינוך היסודי והתיכונים, במידה וקיימים? 4). אילו מרכיבים רגולטריים, נורמטיביים ותרבותיים-קוגניטיביים של מקצוע ההוראה ו/או מוסדות חברתיים אחרים מעורבים בעיצוב תפיסת הסמכות והאוטונומיה המקצועיות של מחנכות כיתה וכיצד?

מטרת המחקר

המחקר מכוון לאפיין את הסמכות והאוטונומיה המקצועיות של מחנכות כיתה בישראל בשני ממדים: כפי שאלו נתפסות ומיושמות על ידי בעלי תפקיד במערכת החינוך (מחנכות ומנהלות), מחד וכפי שאלו מוגדרות באופן פורמאלי במסמכי מדיניות חינוכית, מאידך. המחקר חותר לעמוד על היחסים בין שני ממדים אלו, כולל אופני ההלימה  ו/או הפערים ביניהם. בתוך שכך, המחקר מתעתד לחשוף כיצד מנגנונים מוסדיים לרבות מרכיבים רגולטוריים, נורמטיביים ותרבותיים- קוגניטיביים של מקצוע ההוראה, מעצבים את הסמכות והאוטונומיה המקצועיות של מחנכות הכיתה בהקשרים חברתיים-כלכליים שונים.

כמו כן, המחקר מתאווה להסביר את הייחודיות הפרופסיונלית של חינוך הכיתה בכל אחת ממסגרות החינוך (יסודי ותיכונים) ואת ההבדלים ביניהם. זאת, על מנת לחדד את צרכי הפיתוח המקצועי של מחנכות כיתה בהקשרי עבודה שונים ולבחון את הצורך במדיניות וחלוקת משאבים דיפרנציאליות עבור שלבי החינוך השונים.

תרומת המחקר המצופה

המחקר המוצע יתרום להבנת אופיים של ממדים פרופסיונליים בעבודת חינוך כיתה על ידי פיתוח מודל תיאורטי המתאר את היחסים המורכבים בין מנגנונים מוסדיים של הפרופסיה החינוכית לבין תפיסת תפקיד של חינוך כיתה ותרגומה לפרקטיקות פדגוגיות וארגוניות בבית הספר.

מבחינה מעשית, המחקר יסייע בעיצוב תכניות להכשרת מחנכות ופיתוחן המקצועי וסימון תחומי הידע והמיומנויות המקצועיים הנדרשים לתפקוד מיטבי בחינוך הכיתה. כמו כן, המחקר ישמש עבור קובעי המדיניות בסיס לניסוח מחדש של נהלי התפקיד שיגדירו את סמכות המחנכות ויתנו לה תוקף, בהתאמה לשלבי חינוך וסביבות חברתיות שונים; ולהמצאת מבנים ארגוניים שיתמכו ביכולתן של מחנכות, בפרט בנוגע לחופש המקצועי שלהן, לבצע את העבודה המוטלת עליהן, באופן פורמלי וכמשתמע מעמדתן החינוכית מול גורמים בתוך בית הספר ומחוצה לו.

על החוקרים

ד”ר איילת בכר היא מרצה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, באוניברסיטה הפתוחה. תחומי המחקר שלה עוסקים במספר אפיקים משלימים בחקר מקצוע ההוראה: ידע ומומחיות בהוראה, פרופסיונליזם במערכות חינוך, למידה פרופסיונליות והדרכה של מורים, ותכנון לימודים בתכניות הכשרה ופיתוח מקצועיים בהשכלה הגבוהה ובמקום העבודה. מחקריה מתבססים בעיקר על שיטות מחקר איכותניות-פרשניות, הכוללות מתודות אתנוגרפיות ושל חקר השיח ובוחנים כיצד מנגנונים חברתיים, מוסדיים והיסטוריים מעצבים אידיאולוגיות חינוכיות, פרקטיקות פדגוגיות ותפיסות אפיסטמולוגיות במסגרות חינוך פרופסיונלי בהשכלה הגבוהה ובעבודה הבית ספרית. מחקריה לעיתים קרובות כוללים מרכיב השוואתי ואינטר-פרופסיונלי, במטרה לזהות דפוסים רחבים של כינון יחסים בין ידע, פרקטיקה מקצועית, סביבת מדיניות וההקשר מוסדי.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן